Begrippen in de wereld van Software Development

Agile staat voor kort en adaptief. Door productontwikkeling op te breken in kleinere stukjes werk wordt het mogelijk om op overzichtelijke en snelle wijze resultaten neer te zetten. In deze periodes van ontwikkeling, die zo’n twee tot drie weken duren, blijven de stakeholders nauw betrokken.

Dit resulteert in feedback en snelle bijsturing. Hiermee wordt het doel van agile werken bereikt, namelijk het efficiënt managen van veranderingen.

Scrum
Scrum is een filosofie, leren door te doen. Het is een nieuwe manier van agile werken en organiseren binnen een multidisciplinair team, waarbij teamleden elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Met behulp van korte periodes, de iteraties, wordt er nauw met elkaar samengewerkt. Communicatie en afstemming zijn de kernfactoren voor succes. Met behulp van planning sessies, reviewsessies, evaluatiesessies en dagelijkse stand-ups wordt er transparantie gecreëerd. Productontwikkeling wordt een continue verbetercyclus waarbij het ontwikkelteam leert en zelf-organiserend is.

Product Backlog
De product backlog is de roadmap voor productontwikkeling en vormt hiermee de leidraad en overzicht voor de te op te leveren producten. De product owner is verantwoordelijk voor de product backlog en zal op basis van de input van stakeholders de backlog vullen en prioriteren. Een product backlog bestaat uit meerdere niveaus, waarbij het hoogste niveau een strategisch karakter heeft en het laagste niveau een operationeel karakter (uitvoering in taken).